Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sammie’s Snacktrek                          

Sammie’s Snacktrek staat ingeschreven in de kamer van koophandel te utrecht onder het  nummer 53715985. Woonachtig te Watermolen 2 in Houten.

Artikel 1: Verplichting opdrachtgever

1.1 De opdrachtgever dient te zorgen dat er voldoende plaatsingsruimte is met een minimale afstand van 12 meter om de frietwagen te kunnen plaatsen. Dit geldt niet indien anders is overeengekomen.  Voor de afzetting kunnen wij u de benodigde pionnen of afzetpalen aanleveren. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat openbare wegen, vluchtroutes en paden niet dichtgezet kunnen worden. Hulpverleners c.q. Hulpdiensten dienen ten aller tijden vrije doorgang te hebben bij  eventuele calamiteiten.

1.2 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een 230V stroomvoorziening.

Op outdoor locaties m.b.t. evenementen dragen wij zelf zorg voor de stroomvoorziening.

 

Artikel 2: Verplichting opdrachtnemer

2.1    Wij dragen zelf zorg voor de benodigde stroomhaspel(s) verlengkabel(s) etc.

2.2    Bij eventuele calamiteiten, aanrijding of defect aan de frietwagen ed. zullen wij alles in werking stellen om naar een passende oplossing te zoeken en uw feest zo soepel mogelijk te laten verlopen, indien mogelijk.

2.3    De Snacktrek zal aan alle gestelde H.A.C.C.P normen met gestelde Hygiëne en veiligheid eisen voldoen.

2.4    Ons personeel is te allen tijde stijlvol gekleed en gaat hygiënisch en vriendelijk om met uw klanten.

 

Artikel 3: Boeking  

3.1    Een boeking dient via mail of schriftelijke bevestiging plaats te vinden. U krijgt van ons dan een reactie op uw bevestiging.

3.2    Men dient rekening te houden met de reserveringstijd dat deze soms vroeger of later plaats kan gaan vinden. Dit zal uiteraard vroegtijdig in overleg plaats vinden.                          

3.3    Men dient er rekening mee te houden dat door onvoorziene omstandigheden de catering een half uur   kan uitlopen. Uiteraard proberen we dit binnen de perken te houden.                          

3.4    Het door u opgegeven aantal personen kunt u tot 6 werkdagen voor aanvang van de betreffende partij  kosteloos wijzigen. Dit geldt niet indien anders is overeengekomen.                          

3.5    Het minimale boekingsbedrag bedraagt  € 270. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden in overleg

 

Artikel 4: Betaling

4.1    Bij een bevestiging ontvangt u een aanbetalingsfactuur van 15% van de hoofdsom die bij geschreven dient  te worden op het door ons aangegeven rekeningnummer.                      

4.2    Vijf dagen voor aanvang opdracht dient wederom 40% te zijn voldaan op het door ons aangegeven rekeningnummer. Vroegtijdig zult u hier een factuur van ontvangen.                          

4.3    Het restbedrag ontvangen wij binnen 10 werkdagen na opdracht en factuurdatum op een door ons aangegeven rekeningnummer met bijbehorend kenmerk.                

4.4    Instanties / instellingen welke door een betalingsprotocol hier niet aan kunnen voldoen verzoeken wij dit  vooraf aan te geven. Over de geldende betalingstermijn wordt een percentage van 2% per maand berekend. Bij uithouden van betaling wordt er gebruik gemaakt van een incassodienst alle kosten die daaruit voorvloeien zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 5: Annulering

5.1    In geval van annulering binnen een termijn van 5 werkdagen voor de afgesproken datum wordt een  bedrag van 15% in rekening gebracht met een minimum van € 55. Bij een annulering op de daarop volgende dagen tot op de dag van de opdracht wordt een percentage van  dag 4 voor datum 30%, dag 3 voor datum 50%, dag  2 voor datum 75% en 100%bij dag 1 voor afgesproken datum of dezelfde afgesproken dag in rekening gebracht.                          

 

Artikel 6: Incasso

6.1    Indien opdrachtgever niet in staat is om de rekening te betalen wordt indien nodig incasso maatregelingen getroffen.  De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7: Vermissing / manco

7.1    Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 8: Km vergoeding                          

8.1    Na de eerste 20km vanaf Nautilusweg 14, Utrecht brengen wij conform via de ANWB routeplanner  € 0,23 per gereden kilometer in rekening.  

 

Artikel 9: Verhuur snackkar

9.1. Aansprakelijkheid.8.1 sammie’s Snacktrek is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door ons verhuurde apparatuur, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

9.2 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal, toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode.

9.3 Schoonmaak van de apparatuur.

Mocht u niet gebruik maken van onze dienst “eindschoonmaaka € 45 dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren in tenminste dezelfde staat als waarin de apparatuur bij aflevering verkeerde. Mocht de apparatuur niet in dezelfde schone staat verkeren als bij aflevering van de apparatuur, dan worden er € 50 exclusief 21% btw schoonmaakkosten per gehuurd product in rekening gebracht.

9.4 Indien de kar gehuurd wordt gelden de afgesproken prijzen die we via de mail of app vast hebben gelegd.

 

Artikel 10 Prijzen

10.1 Prijzen.

  • De prijzen worden per offerte overeengekomen, of staan vermeld op de website.
  • Alle genoemde prijzen op sammiessnacktrek.nl zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft sammie’s Snacktrek l ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat sammie’s Snacktrek gehouden is tot enige schadevergoeding.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan sammie’s Snacktrek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Te denker aan weersomstandigheden, verkeersproblemen etc.

 

Artikel 12 Kosten

12.1 Gemaakte kosten (onverwachte kosten).

– Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet vooraf door u is aangegeven, achteraf in rekening.

 

Artikel 13 Toepassing

13.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.